Tjenester

Vi har høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder.

Avfall fra ulike bygg og anlegg består ofte av store mengder miljøfarlige stoffer – blant annet asbest, PCB, PAH, CCA, KFK, HKFK, ftalater, klorparafiner og bromerte flammehemmere. Vi har både kompetansen, metodene og utstyret for å møte de strenge forskriftene for kartlegging, sanering og sluttbehandling av slike stoffer.
Vi har spesialisert oss på riving av ulike bygg og anlegg. Først frakobles tekniske installasjoner som strøm, vann, avløp og tele/ data. Deretter saneres miljøfarlige stoffer før bygget strippes for kabler, rør, vinduer, dører, gulvbelegg og lignende. Etter dette blir selve konstruksjonen revet maskinelt og alt avfall kildesortert. Dette dokumenteres i et kvalitetssikringssystem.
Vi har både grove og fine fliskverner og kan levere flis i flere fraksjoner. Vi kan ta hånd om trevirke, hageavfall og rivingsavfall. Koblet sammen separerer kvernene ut både metalliske og ikkemetalliske metaller.
Til å knuse stein og betong har vi tre betongknusere. Vårt mobile knuseverk knuser betong, stein og asfalt i fraksjoner 0-120, samt alle mellomfraksjoner innenfor dette.
Anlegg for mottak, behandling og mellomlagring av avfall.
Vi har en 17 seters minibuss med karaokeanlegg som vi leier ut. Kontakt oss for forespørsel.