MILJØSANERING

Avfall fra bygg og anlegg består av store mengder farlig avfall. På grunn av innholdet av miljøfarlige stoffer er det strenge forskrifter for behandling og deponering av slike stoffer. Disse stoffene kan være en av årsakene til noen typer astma, allergi, kreft og reproduksjonsskader. Barn er mer utsatte enn voksne, og kan få nedsatt læringsevne og kreft senere i livet. En annen følgeskade av farlige stoffer kan være evnen til forplantning for dyr og planter.

De mest kjente stoffene er asbest, PCB, PAH og CCA-impregnert. Men i den senere tid har også stoffer som bromerte flammehemmere, ftalater, klorparafiner, KFK og HKFK kommet mer i søkelyset.

Flere av våre ansatte er kurset på kartlegging og behandling av disse stoffene, og vi deltar jevnlig i kurs hvor vi blir oppdatert i forhold til forskrifter om behandling av farlig avfall.